Rezidenčné pobyty

Umelecké rezidenčné pobyty posúvajú nás, umelcov a aj našu komunitu a divákov.

Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť.

Rezidenčný program 2024 / otvorená výzva

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Umelecké rezidenčné pobyty posúvajú vpred naše divadlo, umelcov a aj našu komunitu a divákov. Sme divadlo technicky a priestorovo vhodné pre tvorbu tanečných diel. Vnímame ako naše privilégium a povinnosť tieto priestory poskytnúť aj nezávislým umelcom či iným zriaďovaným súborom zo Slovenska aj zahraničia.

Chceme sa prepájať s umelcami a podporovať ich rozvoj v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.

Preto prichádzame s ďalším ročníkom Umeleckého rezidenčného programu v Divadle Štúdio tanca 2024. Po dvoch úspešných cykloch umeleckých rezidencií opäť ponúkame adekvátny profesionálny priestor pre tvorbu umelcov a umelkýň v oblasti súčasného tanca. Rezidenčný program je koncipovaný tak, aby pokryl rôzne fázy procesu tvorby a umeleckého prístupu. 

Vyberte si podprogram, ktorý najviac vyhovuje potrebám vášho projektu. Jednotlivcom, súborom či iným projektom poskytujeme adekvátne pracovné podmienky a tiež odbornú podporu potrebnú na kultiváciu vlastnej tvorivej práce. Open call je otvorený pre tanečníkov a performerov, ale tiež  pre pomocné profesie v tejto oblasti (produkcia, svetelný dizajn, zvuk, management a i.).

Prihlášky na rezidenčné pobyty budú posudzované dramaturgickou radou DŠT, v prípade potreby budú tiež konzultované s ďalšími odborníkmi a kolegami. 

Podmienkou účasti na rezidencii je verejný výstup z tvorivého procesu a minimálna dĺžka pobytu je 14 dní. Verejný výstup môžete uskutočniť ako prezentáciu work in progress, video dokumentáciou, fotografickou dokumentáciou, workshopom, diskusiou alebo akoukoľvek verejne prístupnou formou.

Tematické a obsahové zameranie rezidenčného programu 2024:
 • komunikácia sveta divadla s vonkajším svetom
 • poVstanie ( ako upRising – zdvihnutie sa a/alebo ako Mobilization – mobilizácia umelcov a predstaviteľov zriaďovanej a nezávislej kultúry za účelom zlepšenia života a atmosféry v SR a vo svete)
Rezidenčný program je rozdelený do podprogramov:
 • Final step
 • Education and research
 • Inside out
 • Professional visit
 • Dream box
 • Destination:creation
 • Dance incubator

Zverejnenie výzvy: 15. 11. 2023
Termín pre zaslanie prihlášky: 15. 12. 2023
Zverejnenie výsledkov: 15. 1. 2024

Kontakt pre bližšie informácie: Alexandra Mireková

O výbere budeme prostredníctvom e-mailu informovať len vybraných uchádzačov, ostatných budeme pred termínom zverejnenia výsledkov kontaktovať len v prípade nejasností a doplňujúcich otázok.

Podprogramy rezidenčného programu 2024

Final step

Hľadáme koprodukčné projekty, ktoré sa nachádzajú v pokročilej alebo záverečnej fáze procesu tvorby (pred premiérou). Tento rezidenčný program je určený pre profesionálnych tanečníkov a tanečníčky, súbory, či krátkodobé projekty, ktoré hľadajú miesto pre premiéru svojho diela (slovenská či svetová premiéra diela – prezentujte, už ako uznáte za vhodné,  je podmienkou tohto rezidenčného pobytu).

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory veľkej divadelnej sály DŠT s technickým vybavením (technická dokumentácia priestorov viď web DŠT), 
 • technickú podporu javiskového technika (max. 8 hod. denne, počas bežných pracovných hodín, zmena harmonogramu možná po dohode), 
 • produkčné služby (v rozmedzí servisu určeného hosťujúcim súborom)
 • spoluprácu pri propagácii verejného uvedenia diela
 • ubytovanie v apartmáne pre max. 6 osôb v blízkosti DŠT
 • honorár brutto 1000 – 1500 eur 

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 • prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu, technický personál pre obsluhu predstavenia a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: 

 • jednotlivci či umelecké zoskupenia pôsobiace v oblasti súčasného tanca a performatívneho umenia

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu): 

 • žiadateľ sa zaväzuje uskutočniť slovenskú/svetovú premiéru diela s časovým rozostupom od 1. reprízy min. 3 týždne

Termín rezidenčného pobytu a premiéry: september, november, december 2024

Trvanie rezidenčného pobytu: 14-21 dní

Predpokladaný počet vybraných projektov: 1 projekt ( max 5 účastníkov)

Education and research

Tento rezidenčný pobyt vám ponúka priestor na intenzívny umelecký výskum bez potreby sústrediť sa na výsledok v podobe finálneho umeleckého diela. Doprajte si čas na experimentovanie a hlboké pohrúženie sa do témy, metodiky, umeleckých či edukačných postupov. Výsledkom pobytu môže byť text, reflexia, video alebo iný materiál zachytávajúci obsah vášho výskumu. Rezidenti môžu počas pobytu pracovať okrem umeleckého súboru divadla paralelne s ďalšími vybranými umelcami, čím sa prehĺbi možnosť reflexie ich práce s ďalšími profesionálmi a tvorcami. 

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory vhodné na skúšanie s príslušným technickým vybavením a iné priestory s minimálnym, alebo žiadnym vybavením
 • mentoring (osoba, ktorá sprevádza váš proces)
 • kontakty a spoluprácu pri oslovovaní miestnych umelcov a tvorcov
 • propagáciu verejného výstupu, workshopu alebo diskusie
 • honorár brutto 500 –  800 eur

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 • ubytovanie, prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený:

 • pre profesionálnych ale aj začínajúcich umelcov a umelecké kolektívy z oblasti tanca a performatívneho umenia

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu):

 • vybraný umelec sa zaväzuje realizovať workshop, diskusiu, či inú formu zdieľania výskumu s verejnosťou

Termín rezidenčného pobytu a verejnej prezentácie: apríl – september 2024

Trvanie rezidenčného pobytu: 14 – 21 dní

Predpokladaný počet vybraných projektov: 2-3 projekty (max. 2 osoby v projekte)

Inside out

Podprogram Inside Out je určený pre projekty pracujúce vo verejnom priestore, projekty, ktoré budú v konečnom dôsledku súvisieť s okolím DŠT, či miestnymi komunitami. Zaujímajú nás projekty, ktoré pracujú s fyzikálnosťou a ľudským telom, či telesný/fyzický výskum v spojitosti s verejným priestorom či komunitou. V rámci tohto tvorivého pobytu zabezpečíme prístup k vybranému verejnému priestoru, skúšobňu na prípravu projektu, minimálnu technické zabezpečenie, pomoc pri komunikácii s verejnosťou a miestnymi komunitami. V prípade záujmu je možná spolupráce s naším umeleckým súborom, ktorý môže participovať na danom projekte. Verejné vystúpenie formou akcie so zapojením verejnosti (komunity) je podmienkou pri výbere.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory skúšobne na prípravu projektu
 • minimálne technické zabezpečenie
 • spoluprácu pri propagácii verejného uvedenia diela
 • honorár brutto 1000 – 1500 eur

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 • ubytovanie, prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený:

 • žiadateľmi môžu performeri (jednotlivci, kolektívy), architekti, urbanisti, sociálne zameraní umelci, a pod., umelci, ktorý pracujú s pohybom, ľudským telom ako vyjadrovacím prostriedkom, s verejným priestorom a špeciálnymi komunitami ľudí.

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu):

 • vybraný umelec či kolektív umelcov sa zaväzuje realizovať výstup vo verejnom priestore v spojitosti s komunitami mimo DŠT

Termín rezidenčného pobytu: jún – september

Trvanie rezidenčného pobytu: 14 dní

Predpokladaný počet vybraných projektov: 1 projekt (max 4 osoby)

Professional visit

Špeciálna rezidencia určená pre všetkých profesionálov v oblasti kultúry, ktorí majú chuť sa rozvíjať a obohatiť seba aj členov DŠT o svoje zručnosti. Cieľom je umožniť zdieľanie praxí pracovníkov z rôznych odvetví, ktorí sú otvorení navštíviť (a naštrbiť) našu organizáciu a aktívne participovať na bežnej prevádzke DŠT. Ide o tzv. peer to peer learning, kde rezident a tím DŠT partnersky zdieľajú svoje skúsenosti a aplikujú ich v novom prostredí.

Výstupom rezidencie môže byť reflexia, odborný text,  no dôležité je, aby došlo k zdieľaniu a výmene skúseností.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • pracovný priestor podľa zamerania rezidenta/tky (divadelná sála, coworking, štúdio a pod.)
 • ubytovanie v penzióne v blízkosti DŠT
 • feedback session
 • náš čas a chuť pracovať s rezidentom na spoločnom cieli (alebo ceste)
 • propagácia pobytu a výstupov
 • honorár 500 – 800 eur

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 • cestovné, stravu a diéty, nákup materiálu a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: 

 • určené pre pracovníkov v oblasti kultúry a umenia (na pozícii a odbore nezáleží)

Termín rezidenčného pobytu: počas celého roka 2024, podľa individuálnej dohody

Trvanie rezidenčného pobytu: 14 – 21 dní

Predpokladaný počet vybraných projektov: 2

Dream Box

Sen každého tvorivého tvora! Ponúkame voľný priestor  pre umelcov, ktorí sa potrebujú rozbehnúť, ale aj tých, ktorí sa chcú opäť vrátiť k tancu a vlastnej tvorbe. Podprogram je primárne určený pre pohybový výskum, naštudovanie projektov v počiatočnej fáze a testovanie tvorivých postupov. Je výhodný najmä pre lokálnych umelcov, ktorým ponúkame možnosť venovať sa pravidelne a dlhodobo svojmu výskumu či tvorbe.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory skúšobne v pracovné dni od 8 do 16 hod (podľa dohody)
 • pomoc pri prezentácii výsledkov rezidenčného pobytu
 • odborné konzultácie – stretnutie a spätná väzby od umeleckého súboru DŠT
 • príspevok na cestovné náklady podľa dohody
 • ubytovanie v apartmáne pre max. 6 osôb v blízkosti DŠT

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 •  honorár, cestovné (čiastočne), stravu, diéty a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: 

 • pre lokálnych umelcov a umelkyne, pre študentov, tanečnice a tanečníkov začínajúcich, ale aj tých, ktorí sa chcú znovu vrátiť k tancu a vlastnej tvorivej činnosti.

Podmienky rezidencie: 

 • záväzným výstupom tohto podprogramu je prezentácia práce formou open-studia, prednášky, alebo otvorenej hodiny pre verejnosť. V prípade, že sa tohto výskumu (tejto rezidencie) zúčastní viac osôb (alebo bude v rámci rezidencie organizovaný workshop pre verejnosť), nesmie byť tento workshop spoplatnený, to znamená, rezidencia nie je určená pre žiadnu formu zárobkovej činnosti.  

Termín rezidenčného pobytu a verejnej prezentácie: primárne február  – december

Trvanie rezidenčného pobytu: 14 – 30 dní

Predpokladaný počet vybraných projektov: 5 – 8 projektov

Destination:creation

Letný tvorivý pobyt, počas ktorého sa môžete ponoriť do tvorby konkrétneho diela, ktoré v budúcnosti uzrie svetlo sveta ako hotová inscenácia. Je to výnimočná príležitosť venovať tvorbe ničím nerušený čas v divadle (ktoré je vtedy na prázdninách) v profesionálnych podmienkach. Ponúkame zázemie pre profesionálov chystajúcich nový kus. Radi otvoríme brány divadla umelcom či zoskupeniam, ktoré majú osobitý prístup k tvorbe. Poteší nás, ak tento rezidenčný pobyt prerastie do ďalšej spolupráce s Divadlom Štúdio tanca.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory veľkej divadelnej sály DŠT s technickým vybavením (technická dokumentácia priestorov viď web DŠT), 
 • technické vybavenie podľa dohody
 • produkciu (v rozmedzí servisu určeného hosťujúcim súborom)
 • spoluprácu pri propagácii verejnej prezentácie
 • ubytovanie v apartmáne pre max. 6 osôb v blízkosti DŠT
 • honorár brutto 500 – 800 eur

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 • prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: 

 • pre profesionálnych tanečníkov či tanečníčky a performerov/ky, jednotlivcov, alebo umelecké zoskupenia

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu): 

 • podmienkou je verejná ukážka či iná forma zdieľania tvorivej práce počas rezidenčného programu

Termín rezidenčného pobytu: 1. 7. – 31. 8. 2024

Trvanie rezidenčného pobytu: 14 dní

Predpokladaný počet vybraných projektov: 1 – 2 projekty

Zoznam podporených umelcov

2022

Lukáš Bobalík, Maja Hriešik, Dana Tomečková, Lukáš Kubičina
/ projekt: Light work (SK) 

Eddie Oroyan a Jessica Eirado Enes (My Homeless Lover)
/ projekt: IVY (USA a Taliansko)

Lior Lazarof
/ projekt: Until Midnight (Izrael)

 

2023

Cola Ho Lok Yee
/ projekt: Emma’s Jaw (Hong Kong)

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo 
/ projekt: Kozmos (SK)

SOMALAB Katarína Trulíková
/ projekt: SOMALAB (SK)

Isabel Paladin
/ projekt: COME VERDE ongoing (Taliansko)

Natália Benková
/ projekt: Looking for myself (SK)

Colectivo Priekopník Veverička
/ projekt: EU.GENUS (SK)

Jonas Frey
/ projekt: Third Place (Nemecko)

Charlie Brittain | Milan Tomášik
/ projekt: Arms that never knew me (Veľká Británia / SK)

Zuzana Hanzušová, Alexandra Mireková, Barbora Michaligová
/ projekt: hraj_hru_hraj (SK)

Katherina Vasiliadis
/ projekt: International Cultural Management (Izrael)

COMPAGNIE LA TENEUR / Chloé Beillevaire
/ projekt: SCHLASS (Francúzsko)

Prečo poskytujeme svoje priestory umelcom na absolovanie rezidenčných pobytov?

Sme divadlo technicky a priestorovo vhodné pre tvorbu tanečných diel. Vnímame ako našu povinnosť tieto priestory poskytnúť aj nezávislým umelcom či iným zriaďovaným súborom zo Slovenska aj zahraničia.

Chceme sa prepájať s umelcami a podporovať ich rozvoj v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.

Okrem technicky vybaveného priestoru poskytujeme aj odbornú podporu potrebnú na kultiváciu vlastnej praxe a sebarozvoj.

Rezidenčné programy nám tiež prinášajú nové inšpirácie, ktoré prichádzajú so svojským prístupom každého umelca.

Poskytujeme nášmu publiku možnosť konfrontácie tvorby hosťujúcich umelcov s našou tvorbou.

Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť. A prehĺbiť svoje vnímanie špecifík tanečného umenia.