Quake / Dni mesta Banská Bystrica (zájazd)

Quake / Dni mesta Banská Bystrica (zájazd)

KDE? záhrada pri Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov UMB (Kuzmányho 220/1) 

Formát QUAKE prenáša Divadlo Štúdio tanca do nových, nedivadelných priestorov. Ukazujeme, že tanec presahuje hranice svojej disciplíny, svojej domácej scény.
Quake sú kratšie formáty vytvorené priamo členmi umeleckého súboru divadla a vychádzajú z ich dramaturgického a choreografického konceptu.

Tibor Trulik // MaD (účinkujú: Michaela Mirtová a Diego Álvarez Sanóu)

Priestor ako intímna zóna, miesto hry, konfliktu, lásky. Ako v ňom na seba navzájom pôsobíme? Čo sa stane s našou individualitou, s naším prežívaním a existenciou s príchodom novej životnej energie? Dvaja ľudia vytvárajú novú dynamiku, ktorá sa postupne stáva nemennou súčasťou vyhraneného bytia. MaD sa zaoberá otázkami partnerstva, spolunažívania a zmenami v jednotlivých priestoroch individuálneho života, ktoré nevyhnutne s blízkosťou tiel prichádzajú.

Dĺžka: 20 min.


Indira Chamalé // Oquedad (sólo)

Zviera v meste je konfrontované so smrťou celý svoj život. Smrť ovplyvňuje jeho fyzické a emo-
cionálne premeny. Po prekonaní smútku sa znovu vynorí pocit slobody a vytvorí nový impulz. Práve
tam, medzi žeravými uhlíkmi, blatom alebo dokonca asfaltom môže kvitnúť kvet.
Oquedad je fyzický výskum založený na opakovaní, ktorý sa snaží vytvoriť pohybové, priestorové a rytmické kódy. Používa písaný a hovorený text (či už vytvorený autorsky alebo nie) ako zdroj pre rozvoj fyzickosti, performatívnosti a konštrukcie príbehu. Smútenie je proces, ktorým sa učíme zabudnúť. Je to zážitok, v ktorom sa učíme s vďakou a bez bolesti spomínať na spoločný život s niekým, kto nás pri svojom odchode vyzýva zmeniť spôsob života.
Bezcenný je život. Život je bezcenný. Začína plačom a plačom končí.

Dĺžka: 8 min.


Cindy Ng // Heart Habitus (sólo)

Heart Habitus sa zaoberá myšlienkou, že aj telesné orgány majú návyky, ktoré budú nezvratné a nezmenené počas mnohých rokov, až kým ich nezasiahne smrť. Kladie si tiež otázky: Aký je to pocit, keď sa ocitnete v diere, ktorá tam predtým nebola? (napr. strach, úzkosť, nová povinnosť).
Aký je to pocit, keď niečo napáda váš priestor? Habitus je jedným z najvplyvnejších konceptov
francúzskeho sociológa a antropológa Pierra Bourdieu. Pozostáva z hexis (tendencia držať a používať svoje telo určitým spôsobom, napr. držanie tela alebo prízvuk reči), ako aj z abstraktnejších mentálnych návykov, schém vnímania, klasifikácie, oceňovania, cítenia, ako aj konania. Tieto schémy nie sú len zvyky. Umožňujú jednotlivcom nájsť nové riešenia bez premysleného uvažovania, založeného na ich vnútorných pocitoch a intuícii, o ktorých sa domnievame, že sú kolektívne a sociálne formované. Tieto postoje, spôsoby, vkus, morálna intuícia a zvyky majú vplyv na životné šance jednotlivca, takže habitus nie je štruktúrovaný len objektívnou minulou pozíciou jednotliv-
ca v sociálnom prostredí, ale štruktúruje aj našu budúcu životnú cestu.

Dĺžka: 16 min.