BESI na navstevnik.online

BESI na navstevnik.online

Naša najnovšia inscenácia k vzhliadnutiu online – v marci iba raz na stránke www.navstevnik.online

Inšpiračným zdrojom k inscenácii Besi sa pre tvorcov stala téma krásy. V procese tvorby sa autori zamerali na historický vývin vnímania krásy a neskôr z toho vyplý­vajúce otázky: Ako chápeme krásu v sú­časnosti? Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativi­zovaných hodnôt? Ovplyvňuje zmysel pre krásu fungovanie spoločnosti či medziľud­ské vzťahy? Z ďalších a ďalších podobných otázok a najmä z hľadania ich odpovedí vytvárajú autori tematickú mozaiku, ktorá je jadrom predstavenia. Inscenácie o krá­se no tak isto o ošklivosti, o besoch v nás, ktoré sú schopné krásu deštruovať. Jednou z inšpirácií sa pre tvorcov stala aj francúz­ska stredoveká básnická zbierka Román o ruži bohatá na metafory a alegorické obrazy, ktoré sa stali podnetnými pri vytvá­raní choregrafie a vizuálneho stvárnenia inscenácie.