Inside Out

Von, von, vooon! Prekročme steny a vlastné stereotypy. 

Sekcia rezidenčných pobytov Inside Out je určená pre projekty pracujúce vo verejnom priestore, projekty, ktoré budú v konečnom dôsledku súvisieť s okolím DŠT, či miestnymi komunitami. Zaujímajú nás projekty, ktoré pracujú s fyzikálnosťou a ľudským telom, či telesný/fyzický výskum v spojitosti s verejným priestorom či komunitou. V rámci tohto tvorivého pobytu zabezpečíme prístup k vybranému verejnému priestoru, skúšobňu na prípravu projektu, minimálnu technické zabezpečenie, pomoc pri komunikácii s verejnosťou a miestnymi komunitami. V prípade záujmu je možná spolupráce s naším umeleckým súborom, ktorý môže participovať na danom projekte. Verejné vystúpenie formou akcie so zapojením verejnosti (komunity) je podmienkou pri výbere.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory skúšobne na prípravu projektu
 • minimálne technické zabezpečenie
 • produkčný servis
 • spoluprácu pri propagácii verejného uvedenia diela
 • honorár vo výške max. 700 eur
 • možnosť byť súčasťou festivalu Dni tanca 2023 v Banskej Bystrici

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

Prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: žiadateľmi môžu performeri (jednotlivci, kolektívy), architekti, urbanisti, sociálne zameraní umelci, a pod., umelci, ktorý pracujú s pohybom, ľudským telom ako vyjadrovacím prostriedkom, s verejným priestorom a špeciálnymi komunitami ľudí.

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu): vybraný umelec či kolektív umelcov sa zaväzuje realizovať výstup vo verejnom priestore v spojitosti s komunitami mimo DŠT

Termín rezidenčného pobytu: máj, jún, začiatok júla
Trvanie rezidenčného pobytu: 10-14 dní
Počet vybraných uchádzačov: 1

Apply HERE / Prihlasujte sa tu


Out out oooooout! Break walls and stereotypes!

The Inside Out section of the residency is for projects working in public space, projects that will be ultimately related to the surroundings of DŠT or local communities. We are interested in projects that work with the physicality of the human body or body/physical in connection with research in public space and local communities. As part of this creative residency we will provide access to a selected public space, a rehearsal room to prepare the project, minimal technical support, and assistance with public and local community interaction. If interested, it is possible to collaborate with our art ensemble, which can participate in the project. Public performance in the form of an event with public ( community) participation is a condition for selection.

What we offer (the organizer will provide):

 • rehearsal space for the preparation of the project
 • sufficient technical support
 • production service
 • cooperation in the promotion of the public performance of the work
 • an honorarium of max. 700 EUR
 • the opportunity to be part of the Dance Days 2023 festival in Banská Bystrica

The applicant is responsible for his/her own direction and expenses:

Transport and travel costs, meals and per diems, purchase of materials, etc.

For whom the residency is intended: applicants can be performers (individuals, collectives), architects, urban planners, socially oriented artists, etc., artists who work with movement, the human body as a means of expression, with public space and special communities of people

Conditions of the residency (binding outcomes of the residency): the selected artist or collective of artists commits to realise an outcome in public space in connection with communities outside the DŠT

Residency dates: May, June, early July
Duration of the residency: 10-14 days
Number of selected applicants: 1

Apply HERE / Prihlasujte sa tu

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.