Final step

Ukážte to u nás! 

Hľadáme koprodukčné projekty, ktoré sa nachádzajú v pokročilej alebo záverečnej fáze procesu tvorby (pred premiérou). Tento rezidenčný program je určený pre profesionálnych tanečníkov a tanečníčky, súbory, či krátkodobé projekty, ktoré hľadajú miesto pre premiéru svojho diela (slovenská či svetová premiéra diela – prezentujte, už ako uznáte za vhodné,  je podmienkou tohto rezidenčného pobytu).

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory veľkej divadelnej sály DŠT s technickým vybavením (technická dokumentácia priestorov viď web DŠT), 
 • technickú podporu javiskového technika (max. 8 hod. denne, počas bežných pracovných hodín, zmena harmonogramu možná po dohode), 
 • produkčné služby (v rozmedzí servisu určeného hosťujúcim súborom)
 • spoluprácu pri propagácii verejného uvedenia diela
 • ubytovanie v apartmáne pre max. 6 osôb v blízkosti DŠT
 • honorár vo výške max. 1200 eur

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 • prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu, technický personál pre obsluhu predstavenia a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: 

Jednotlivci či umelecké zoskupenia pôsobiace v oblasti súčasného tanca a performatívneho umenia.

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu): 

Žiadateľ sa zaväzuje uskutočniť slovenskú/svetovú premiéru diela s časovým rozostupom od 1. reprízy min. 3 týždne.

Termín rezidenčného pobytu a premiéry: september – november 2023
Trvanie rezidenčného pobytu: 10 – 14 dní
Počet vybraných uchádzačov: 1

Apply HERE / Prihlasujte sa tu


Show it here!

This residence offers a co-production model relationship with DŠT. We are looking for co-production projects that are in the advanced or final stage of the creation process (before the premiere). This residency program is designed for professional dancers, ensembles, or short-term projects that are looking for condition for premiere of their work (Slovak or world premiere of the work – present as you wish is a condition of this residency).

What we offer (the organizer will provide):

 • the premises of the large theater of DŠT with technical equipment (see the technical documentation of the premises on the DŠT website), 
 • technical support of a stage technician (max. 8 hours per day, during office hours, different schedules can be arranged upon previous agreement and coordination), 
 • production services (within the range of services determined by the visiting company, and the hosting company’s possibilities)
 • cooperation in the promotion of the work
 • accommodation in an apartment for up to 6 people near DŠT
 • an honorarium of max. EUR 1200

The applicant is responsible for its own costs and expenses:

Transport and travel costs, meals and per diems, purchase of materials,technician staff,  etc.

The program is designed for: 

Individuals or artistic groups working in the field of contemporary dance and performance art.

Terms and conditions of the residency ( obligatory outcomes of the residency): 

the applicant undertakes to perform the Slovak/world premiere of the work with a minimum interval of 3 weeks from the first performance

Residency and premiere date: September – November 2023
Duration of the residency: 10 – 14 days
Number of selected applicants: 1

Apply HERE / Prihlasujte sa tu

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.