Education and research

Pohrúž sa v Divadle Štúdio tanca! 

Tento rezidenčný pobyt vám ponúka priestor na intenzívny umelecký výskum bez potreby sústrediť sa na výsledok v podobe finálneho umeleckého diela. Doprajte si čas na experimentovanie a hlboké pohrúženie sa do témy, metodiky, umeleckých či edukačných postupov. Výsledkom pobytu môže byť text, reflexia, video alebo iný materiál zachytávajúci obsah vášho výskumu. Vybraný umelec či súbor sa zaväzuje realizovať workshop pre verejnosť či diskusiu na skúmanú tému. Rezidenti môžu počas pobytu pracovať okrem umeleckého súboru divadla paralelne s ďalšími vybranými umelcami, čím sa prehĺbi možnosť reflexie ich práce s ďalšími profesionálmi a tvorcami. V prípade záujmu a dohody je možné výsledky práce prezentovať na medzinárodnom festivale Dni tanca 2023, ktorý DŠT organizuje v termíne 4 – 11. 6. 2023.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory vhodné na skúšanie s príslušným technickým vybavením a iné priestory s minimálnym, alebo žiadnym vybavením
 • mentoring (osoba, ktorá sprevádza váš proces, garantujeme 2-4 mentorské sedenia podľa dohody a potreby)
 • kontakty a spoluprácu pri oslovovaní miestnych umelcov a tvorcov
 • propagáciu verejného výstupu, workshopu alebo diskusie
 • produkčné služby
 • možnosť byť súčasťou festivalu Dni tanca 2023 v Banskej Bystrici
 • honorár 500 eur

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

Prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: pre profesionálnych ale aj začínajúcich umelcov a umelecké kolektívy z oblasti tanca a performatívneho umenia

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu): vybraný umelec sa zaväzuje realizovať workshop, diskusiu, či inú formu zdieľania výskumu s verejnosťou

Termín rezidenčného pobytu a verejnej prezentácie: apríl – jún 2023
Trvanie rezidenčného pobytu: 10 – 14 dní
Počet vybraných uchádzačov: 2

Apply HERE / Prihlasujte sa tu


Dive into the Divadlo Štúdio tanca! 

This residency offers you a space for intensive artistic research without the pressure to focus on the outcome in the form of a final work of art. Allow yourself time for experimentation and deep immersion in the subject material, methodology, artistic or educational practices. The outcome of the residency can be a text, reflection, video or other material capturing the content of your research. The selected artist or ensemble commits to a public workshop or discussion on the topic researched. Residents may work in parallel with other selected artists and the artistic ensemble from DST during the residency, increasing the opportunity to reflect on their work with other professionals and creatives. In case of interest and agreement, the results of the work can be presented at the international festival Dance Days 2023, which will be organized by DŠT from 4 to 11 June 2023.

What we offer (the organizer will provide):

 • rehearsal rooms with suitable technical equipment, and/or other spaces with minimum to none.
 • mentoring (a person to accompany your process, we guarantee 2-4 sessions according to agreement and needs)
 • contacts and cooperation in approaching local artists and creators
 • promotion of the public workshop or discussion
 • production services
 • the opportunity to be part of the Dance Days 2023 festival in Banská Bystrica
 • honorarium 500 euro

The applicant provides at his/her own direction and at his/her own expense:

Transport and travel costs, meals and per diems, purchase of materials, etc.

For whom the residency is intended: for professional and emerging artists and artistic collectives in the field of dance and performance art

Conditions of the residency (binding outcomes of the residency): the selected artist undertakes to carry out a workshop, discussion or other form of sharing research with the public

Term of residency and public presentation: April – June 2023
Duration of the residency: 10-14 days
Number of selected applicants: 2

Apply HERE / Prihlasujte sa tu

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.