Dream box 

O tejto rezidencii snívaš!

Sen každého tvorivého tvora! Ponúkame priestor pre umelcov, ktorý sa potrebujú rozbehnúť, ale aj tých, ktorý sa chcú opäť vrátiť k tancu a vlastnej tvorbe. Podprogram je primárne určený pre testovanie tvorivých postupov, pohybový výskum a naštudovanie projektov v počiatočnej fáze. Je výhodný najmä pre lokálnych umelcov, ktorým ponúkame možnosť venovať sa pravidelne a dlhodobo svojmu výskumu či tvorbe.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

  • priestory skúšobne v pracovné dni od 8 do 16 hod (podľa dohody)
  • pomoc pri prezentácii výsledkov rezidenčného pobytu
  • odborné konzultácie – stretnutie a spätná väzby od umeleckého súboru DŠT

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

  • honorár, ubytovanie, cestovné, stravu, diéty a pod.

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: pre lokálnych umelcov a umelkyne, pre študentov, tanečnice a tanečníkov začínajúcich, ale aj tých, ktorí sa chcú znovu vrátiť k tancu a vlastnej tvorivej činnosti.

Podmienky rezidencie: 

Záväzným výstupom tohto podprogramu je prezentácia práce formou open-studia, prednášky, alebo otvorenej hodiny pre verejnosť. V prípade, že sa tohto výskumu (tejto rezidencie) zúčastní viac osôb (alebo bude v rámci rezidencie organizovaný workshop pre verejnosť), nesmie byť tento workshop spoplatnený, to znamená, rezidencia nie je určená pre žiadnu formu zárobkovej činnosti.  

Termín rezidenčného pobytu a verejnej prezentácie: primárne apríl – október
Trvanie rezidenčného pobytu: 10 – 30 dní
Počet vybraných uchádzačov: 4

Apply HERE / Prihlasujte sa tu


This is the residency you dreamed of!

Every creative creature’s dream! We offer a space for artists who need to get their feet moving, as well as those who want to get back to dance and their own creation. This sub-program is primarily for testing creative practices, movement research, and early-stage studio projects. It is particularly beneficial for local artists, to whom we offer the opportunity to dedicate regular and long-term time to their research or work. 

What we offer (provided by the organiser):

  • rehearsal space on workdays from 8 a.m. to 4 p.m. (by agreement)
  • assistance in presenting the results of the residency
  • professional consultation – meeting and feedback from the DŠT artistic ensemble

The applicant provides at his/her own direction and at his/her own expense:

Honorarium, accommodation, travel, meals, per diem, etc.

For whom the residency is intended: for local artists, for students, dancers starting out, and those who want to return to dance and their own creations.

Terms and conditions of the residency: 

A committed outcome of this sub-program is a presentation of work in the form of an open-studio, lecture, or open class to the public. In the event that more than one person participates in this research (this residency) (or a public workshop is organised as part of the residency), this workshop must not be chargeable, i.e. the residency is not intended for any form of gainful employment.  

Date of the residency and public presentation: primarily April-October
Duration of the residency: 10 – 30 days
Number of selected applicants: 4

Apply HERE / Prihlasujte sa tu

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.