Destination: creation 

Divadlo Štúdio tanca: ideálne letné sídlo!

Letný tvorivý pobyt, počas ktorého sa môžete ponoriť do tvorby konkrétneho diela, ktoré v budúcnosti uzrie svetlo sveta ako hotová inscenácia. Je to výnimočná príležitosť venovať tvorbe ničím nerušený čas v divadle (ktoré je vtedy na prázdninách) v profesionálnych podmienkach. Ponúkame zázemie pre profesionálov chystajúcich nový kus. Radi otvoríme brány divadla umelcom či zoskupeniam, ktoré majú osobitý prístup k tvorbe. Poteší nás, ak tento rezidenčný pobyt prerastie do ďalšej spolupráce s Divadlom Štúdio tanca.

Čo ponúkame (organizátor zabezpečí):

 • priestory veľkej divadelnej sály DŠT s technickým vybavením (technická dokumentácia priestorov viď web DŠT), 
 • technické vybavenie podľa dohody
 • produkciu (v rozmedzí servisu určeného hosťujúcim súborom)
 • spoluprácu pri propagácii verejnej prezentácie
 • ubytovanie v apartmáne pre max. 6 osôb v blízkosti DŠT
 • honorár vo výške max. 700 eur

Žiadateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii a na vlastné náklady:

 • prepravu a cestovné náklady, stravu a diéty, nákup materiálu

Pre koho je rezidenčný pobyt určený: pre profesionálnych tanečníkov či tanečníčky a performerov/ky, jednotlivcov, alebo umelecké zoskupenia

Podmienky rezidencie (záväzné výstupy rezidenčného pobytu): podmienkou je verejná ukážka či iná forma zdieľania tvorivej práce počas rezidenčného programu

Termín rezidenčného pobytu: 1. 7. – 31. 8. 2023
Trvanie rezidenčného pobytu: 10 – 14 dní
Počet vybraných uchádzačov: 2

Apply HERE / Prihlasujte sa tu


Divadlo Štúdio tanca: The hottest summer destination!

A summer creative residency during which you can immerse yourself in the creation of a specific work that will see the light of day in the future as a finished production. It is an exceptional opportunity to devote uninterrupted time to creation in the theatre (which is then on holiday) in professional conditions. We offer facilities for professionals preparing a new piece. We are happy to open the doors of the theatre to artists or groups that have a particular approach to making work. We will be delighted if this residency develops into a further collaboration with Studio Dance Theater.

What we offer (provided by the organizer):

 • The premises of the large theater hall of the Dance theater with technical equipment (for technical documentation of the premises see the Dance theater website),
 • technical equipment by agreement
 • production (within the range of service determined by the visiting ensemble and DŠT possibilities)
 • cooperation in the promotion of the public presentation
 • accommodation in an apartment for up to 6 people, near the DŠT
 • an honorarium of max. 700 EUR

The applicant is responsible for his/her own costs and expenses:

Transport and travel costs, meals and per diems, purchase of materials

For whom the residency is intended: for professional dancers and performing artists, individuals or artistic groups.

Terms and conditions of the residency (mandatory outcomes of the residency): 

A public demonstration or other form of sharing creative work during the residency program is a prerequisite

Duration of the residency: 1 July – 31 August 2023
Duration of the residency: 10 – 14 days
Number of selected applicants: 2

Apply HERE / Prihlasujte sa tu

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.