Rezidenčné programy / Residency programs

VÝZVA ZATVORENÁ
OPEN CALL CLOSED

ĎAKUJEME VŠETKÝM PRIHLÁSENÝM.
THANK YOU ALL FOR APPLYING.

Výsledky výzvy zverejníme 24. februára.
Publication of results will happen on February 24.

EN below

Výzvy:

 1. Final step: Ukážte to u nás!
 2. Education and research: Pohrúž sa v Divadle Štúdio tanca!
 3. Inside out – Von, von, vooon! Prekročme steny a vlastné stereotypy.
 4. Professional visit – Oko za oko – ukážme, čo sme videli!
 5. Dream box – O tejto rezidencii snívaš!
 6. Destination: creation – Divadlo Štúdio tanca: ideálne letné sídlo!

Počnúc minulým rokom sa DŠT stalo centrom, ktoré ponúka komplexný cyklus umeleckých rezidencií. Cieľom je poskytnúť adekvátny priestor a profesionálne podmienky pre tvorbu umelcov a umelkýň v oblasti súčasného tanca či fyzického divadla. DŠT poskytuje okrem technicky vybaveného priestoru aj odbornú podporu potrebnú na kultiváciu vlastnej praxe a sebarozvoj. 

Rezidenčné pobyty v DŠT sú výbornou príležitosťou pre proces tvorby umeleckých skupín, jednotlivcov, organizácií a pracovníkov v kultúrnych organizáciách na pomocných pozíciách (napr. technické, manažérske, produkčné, marketingové a iné zameranie). 

Rezidenčný program je rozdelený do viacerých sekcií, pričom sa vychádza zo skúsenosti z roku 2022, a tiež z osobných skúseností tímu DŠT. Program je vystavaný tak, aby pokrýval potreby umelcov zo Slovenska aj zahraničia, zaujal etablované skupiny, ale aj začínajúcich umelcov.

Prihlášky na rezidenčné pobyty budú posudzované dramaturgickou radou DŠT, v prípade potreby budú tiež konzultované s ďalšími odborníkmi a kolegami. 

Umelci a umelkyne, ktoré absolvovali rezidencie v DŠT v roku 2022:

Lukáš Bobalík, Maja Hriešik, Dana Tomečková, Lukáš Kubičina
Eddie Oroyan a Jessica Eirado Enes
Lior Lazarof 

Dôležité dátumy

zverejnenie výzvy: 20. 1. 2023
termín pre zaslanie prihlášky: 10. 2. 2023 – 3 týždne na vyplnenie
zverejnenie výsledkov: 24. 2. 2023 – 2 týždne na čítanie

O výbere budeme prostredníctvom e-mailu informovať len vybraných uchádzačov, ostatných budeme kontaktovať  v prípade nejasností a doplňujúcich otázok.


Now you can apply:

 1. Final step: Show it here!
 2. Education and research: Dive into the Divadlo Štúdio tanca!
 3. Inside out – Out out oooooout! Break walls and stereotypes!
 4. Professional visit – Eye for an eye – let´s show, what we know!
 5. Dream box – This is the residence you dreamed of!
 6. Destination: creation – The hottest summer destination!

Starting last year, DŠT has become a centre that offers a complex series of artistic residencies. The aim is to provide the appropriate space and professional conditions for the creation of artists in the field of contemporary dance or physical theater. In addition to a technically equipped space, DŠT also provides the professional support needed to cultivate one’s own practice and self-development. 

Residencies at DŠT are an excellent opportunity for the creative process of artistic groups, individuals, organizations and workers in cultural organizations in auxiliary positions (e.g. technical, management, production, marketing, etc.). 

The residency programme is divided into several sections, based on the experience of 2022, as well as the personal experience of the DŠT team. The programme is built to cover the needs of artists from Slovakia and abroad, attracting established groups as well as novice artists.

Applications for residencies will be assessed by the DŠT dramaturgical board and, if necessary, will also be consulted with other experts and colleagues. 

Artists completing residencies at DŠT in 2022:

Lukáš Bobalík, Maja Hriešik, Dana Tomečková, Lukáš Kubičina
Eddie Oroyan and Jessica Eirado Enes
Lior Lazarof 

Important dates

call publication: 20 January 2023
deadline for submission: 10 February 2023
publication of results: 24 February 2023

Only selected applicants will be informed of the outcome of the decision via email, others will be contacted in case of any uncertainties and additional questions.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.