Open calls

Open calls

Na základe svojej novej programovej vízie pod vedením riaditeľky Lucie Kašiarovej DŠT otvára svoje priestory pre tvorivú činnosť ďalším subjektom. 

Snažíme sa tak napĺňať svoju rolu umeleckej organizácie, ktorá podporuje vznik autorskej umeleckej tvorby na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Táto výzva je otvorená rôznorodým skupinám, ktoré sa venujú tvorbe primárne v oblasti performing arts a ich rôznorodým presahom do ďalších kultúrnych, spoločenských odvetví. Naším cieľom je podporovať autorský prístup k umeniu a poskytnúť naše priestory pre tvorbu s tým spojenú. Sme si vedomí, že profesionálne priestorové zázemie pre prácu v tejto oblasti nie je na Slovensku dostatočné a preto aj touto cestou chceme prispieť k pestrosti kvalitnej tvorby v oblasti súčasného umenia. 

Tento rok otvárame tri výzvy. Každá má iný zámer a je určená pre rôzne stupne procesu tvorby. 

THE DREAMBOX – celoročne otvorený priestor primárne pre testovanie, pohybový výzkum, naštudovanie projektov v počiatočnej fáze. K dispozícii majú umelci, kreatívci tanečnú skúšobňu, ateliér. 

DESTINATION:CREATION – umelecká rezidencia, pre finálnu časť tvorby v divadelných podmienkach s možnosťou využitia technického vybavenia. Pre nás je to možnosť zoznámiť sa s umelcami a ich osobitým prístupom k tvorbe, ktorá může viesť k  ďalšej spolupráci s DŠT. 

ARTgang – posilnenie nášho vlastného programu. Možnosť verejného uvedenia vlastnej produkcie v našom divadle. CIeľom je obohatenie umeleckých produkcií v Banskobystrickom kraji, pozitívna konfrontácia tvorby DŠT a ďalších umeleckých zoskupení. Zámerom je edukácia lokálneho publika a rozšírenie programovej ponuky.  

Ponúkané sekcie spolupráce sú realizované za zvýhodnených finančných podmienok a kurátorované umeleckým tímom DŠT. Touto cestou prispieva prepojeniu organizácií existujúcich v podmienkach zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry. 

Netrpezlivo sa tešíme na návrhy vašich projektov!


OPEN CALLS (English version)

Following the new program vision of our director Lucia Kašiarová, Divadlo Studio tanca opens up our spaces for the creative work of other subjects.

With this act we try to fulfill our role as an art institution, supporting the creation of author’s art work on local and also international scale. This call is open to various groups that focus on work mainly in the area of performing arts and their different overlaps into another culture and social segments. Our goal is to support author’s approach towards art and provide our spaces for the activities connected with this activity. We are aware, that the spaces for this type of work in this segment are not sufficient in Slovakia – that is why we want to contribute with our action to the variety of quality contemporary art.

This year we are announcing THREE calls:

Each has its own unique goal and is aimed at different stages of creative process.

THE DREAMBOX – Whole year available space primary for creative laboratories, movement research and project creation in the primal phase. We provide the artists and creative people with our rehearsal dance studio, atelier.

DESTINATION: CREATION – art residency, for the final part of the creative process in proper theater facilities with the possibility of using our technical equipment. For us this is the way to get to know the artists and their unique styles of work – this may lead to future cooperation with DST.

ARTgang – the strengthening of our theater’s program. The chance of a public presentation of one’s own work in our theater. The goal is to enrich the artistic productions in Banská Bystrica region, positive confrontation of the DST’s work and also of other artistic companies. The focus is on the educating of the local audience and the expanding the variety of our program’s offer.

The provided sections of cooperation are realized with the preferential financial conditions and curated by the artistic team of DST. With this process we are contributing to the connecting of existing organizations within the field of both established and self organized culture.  

We are looking forward to your projects!


THE DREAMBOX

Ponúkame miesto na prácu, nácvik a skúšanie pre umelcov a umelecké kolektívy z oblasti živého umenia  a taktiež z iných oblastí – zázemie pre vašu tvorivú činnosť či umelecký výzkum v špeciálnej zľavnenej cene v našich tanečných  sálach.

Kliknite na link, vyplňte dokument a my vás budeme kontaktovať a spoločne preberieme všetky detaily a špecifiká ušité na mieru práve pre vás!

Táto ponuka neslúži na účely pravidelného prenájmu, ale na intenzívnu kreatívnu činnosť v jednom, alebo viacerých časových úsekoch. 

K dispozícii Vám budú skúšobné priestory so zvukovým systémom, kde sa budete môcť nerušene venovať práci so svojím telom a rozvíjať vlastné kreatívne idey.. 

THE DREAMBOX

We offer a working and rehearsal space for artists and art collectives from the live arts, as well as other fields to access rehearsal spaces for your creative work or artistic research, at a discounted hourly rate in our studios.

Follow the link, fill out the form, and we will contact you to confirm any further details and work out a specific agreement to suit your needs.

This offer is not intended for regular rental, but for intensive creative work in one or more time slots.

A rehearsal room with a sound system will be available for your use and a space to focus on your body and develop your creative ideas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw7eMaTzaEZCAW8O77u03-MAsza1VD9hqudmRHpHFwUxxN_A/viewform?usp=sf_link


DESTINATION:CREATION

Rezidenčný program “Destination:Creation” 

Je určený pre umelcov z rôznych oblastí živého umenia v pokročilej fáze svojho tvorivého procesu s možnosťou uviesť dielo vo work-in-progress forme v našom divadle.

DŠT poskytne bezplatné ubytovanie pre max. 6 osôb, priestory na skúšanie v  našich tanečných sálach a v divadle s prístupom k technickému zázemiu počas *rezidenčného obdobia a v deň work-in-progress prezentácie.

– Rezidenčné obdobie začína 11. júla a trvá do konca augusta.

– Deadline pre podanie žiadosti je 28. apríl a výsledky budú oznámené 4. mája.

Kliknite na link pre viac informácii a vyplňte formulár pre možnosť kreatívne stráveného leta.

DESTINATION:CREATION

Summer artistic residence „Destination:Creation“. 

We invite artists from all fields in the live arts to apply with their projects in an advanced stage of creative development for a residence space with possibility for a work-in-progress presentation at our venue.

DST offers free accommodation, rehearsal spaces in our studios and theater, access to the technical grid with the equipment available for the residence period and the work-in-progress presentation day.

The residence starts July 11th and extends until the end of August.

The deadline for submitting applications is April 28th, and the results will be announced May 4th. 

Follow the link to know more details and fill in the form for a possibility of having a very creative summer with us.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuE8kyaZ0HbXCexeiprYkrAOiN_Ru1oF0c87dAtSzQuIQQKA/viewform?usp=sf_link


ARTgang

DŠT otvára svoje brány umeleckým združeniam a tvorcom živého umenia za účelom prezentovania ich práce formou organizovania špeciálneho podujatia v našom divadle počas sezóny. To všetko v rámci modelu výkonnej spolupráce. 

Vybrané projekty obdržia špeciálnu zľavu za prenájom našich priestorov a väčšinový podiel z predaných vstupeniek. Radi poskytneme logistickú podporu, predaj lístkov, technickú podporu, PR, propagáciu cez všetky naše kanály, ako aj naše know-how počas celého procesu.

Kliknite na link s prihláškou, kde sa dozviete viac. Nenechajte si ujsť šancu prezentovať umenie v našich krásnych priestoroch a s našou plnou podporou. 

Deadline na podávanie žiadostí je 15. Máj a výsledky budú oznámené 25. Mája. 

ARTgang

DST opens its doors to companies or creators of the live arts to present their work or organize a special event in our theater during our seasonal program, under a model of executive collaboration.

The selected projects will receive a special reduction in the theater’s rental space fee, and a majority percentage of the proceeds from box office.

We will provide the logistics of ticketing, technical support, and PR support through our channels, as well as amenities the day of the performance.

Follow the link to the application form for more information and don’t miss this opportunity to present your work in our beautiful venue with the support of our dedicated team.

The deadline for aplications is May 15th, and the results will be announced May 25th.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWapV6iWM55JTimJ9jKw3Dk8fj8h0CDnb8c6M3-KcDsdDfaA/viewform?usp=sf_link

Netrpezlivo sa tešíme na návrhy vašich projektov. 

Kontakt: production@studiotanca.sk