KONKURZ / AUDITION

KONKURZ / AUDITION

Divadlo Studio tanca is looking for professional dancers or artists from the performing arts with a strong physical experience for our season 2022 – 2023 to become part of the company under its new artistic direction.

WHO ARE WE?

We are an experienced dance company (since 1997) with a spacious venue situated in Banská Bystrica / Slovakia, established by the Banská Bystrica Self-Governing region. Our artistic program is focused mainly on full length dance performances, dance courses and organizing mostly dance related events.

WHAT ARE WE LOOKING FOR?

Active, teamworking, creative performers able to absorb big amounts of movement material, proficient in offering creative and artistic input during creation both with improvisation and set material, and with great disposition and empathy for teamwork and collaboration.

Our company has a strong focus in contemporary dance but is constantly creating collaborations with artists from different fields, so we encourage performing artists and dancers with additional knowledge in music, theater, visual arts, or plastic arts to apply for our audition.

WHEN DO WE WANT YOU?

Applications are open 29.3 and the deadline for submission is 14.4.

Selected participants will be contacted on 22.4.

Audition: 7. – 8. 6. 2022

Your application should contain: CV, photo and a showreel or improvisation video of maximum 2 minutes. A short motivation letter is much appreciated. Please, send it all to production@studiotanca.sk

Salary calculated in accordance with “Act no. 553/2003 regulations on the remuneration of certain employees in the performance of work in the public interest”. From € 887 gross / month. Full time contract for two years with the possibility of extension.


Divadlo Štúdio tanca hľadá na sezónu 2022 – 2023 profesionálnych tanečníkov, umelcov z oblasti scénického umenia so silnou fyzickou skúsenosťou, ktorí sa stanú súčasťou umeleckého súboru divadla pod jeho novým umeleckým vedením.

KTO SME?

Sme skúsené tanečné divadlo (fungujúce od roku 1997) s vlastnou priestrannou budovou situovanou v Banskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Náš umelecký program je zameraný najmä na uvádzanie celovečerných tanečných predstavení, výuku tanečných kurzov a organizovanie s tancom spojených podujatí.

KOHO HĽADÁME?

Aktívnych, tímovo pracujúcich, kreatívnych performerov schopných absorbovať veľké množstvo pohybového materiálu, ponúkajúcich kreatívny a umelecký vklad pri práci s improvizáciou, ako aj so scénickým materiálom, disponujúcich dobrou povahou a empatiou pre tímovú prácu a spoluprácu.

Naše divadlo je zamerané na súčasný tanec, ale vytvárame spolupráce aj s umelcami z rôznych oblastí, preto máme záujem o skúsených umelcov a tanečníkov so znalosťami v oblasti hudby, divadla, výtvarného umenia alebo nových médií.

NIEKOĽKO TERMÍNOV

Prihlášky sú otvorené 29.3. a termín ich odovzdania je 14.4.

Vybraní účastníci budú upovedomení 22.4.

Konkurz prebehne 7. – 8. 6. 2022

Vaša žiadosť by mala obsahovať: životopis, portrétovú fotografiu a showreel (video kompiláciu) alebo improvizačné video v dĺžke maximálne 2 minúty. Veľmi vítaný je krátky motivačný list. Všetko prosím pošlite na production@studiotanca.sk

Odmeňovanie v súlade so zákonom “č. 553/2003 Z.z. Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme” od 887 € brutto / mesiac. Zmluva na trvalý pracovný pomer na dva roky s možnosťou predĺženia.